Stortinget on Demand 2003

PROSJEKTBESKRIVELSE

 1. Formål

  Formålet med dette prosjektet er å skaffe nyttig multimedia innhold til Uninettet, å gjøre Stortingets forhandlinger tilgjengelige som lyd og video i sanntid såvel som opptak.

 2. Bakgrunn

  Stortinget ønsker størst mulig åpenhet rundt Stortingsforhandlingene. Videre ønsker Stortingets presidentskap å distribuere lyd og bilde fra Stortingsforhandlingene til en så stor del av befolkningen som mulig.

  NRK Stortinget er en radiokanal som gir deg alt som blir sagt på talerstolene i Stortinget. Denne radiokanalen sendes på FM båndet i Oslo, Bergen og Trondheim. På DAB sendes den på vanlig frekvens i riksblokken. NRK Stortinget sendes også på Internett.

  NRK.no sender direkte video fra Stortinget hver gang det er møte.

 3. Problemstilling

  Alle har en FM radio, men på langt nær alle bor i Oslo, Bergen eller Trondheim. Dermed er det kun en begrenset del av befolkningen som har mulighet til å benytte seg av dette tilbudet.

  Tilbudet med DAB sendinger er også et nokså begrensa tilbud, selvom det tilbys over hele landet. Dette fordi det fortsatt er svært få som har en DAB mottaker.

  Tilbudet med lyd og video på NRK.no er nok det tilbudet som når ut til flest mennesker, da en stadig større andel av befolkningen har internettilkobling. Problemet med dette tilbudet, er den relativt lave kvaliteten samt det faktum at dette tilbudet er basert på en lukka, propritær standard.

  Et noe annet anliggende er sendetidene. Stortingsforhandlingene foregår for det meste på tidspunkter da folk er på arbeid, og dermed kanskje ikke har anledning til å følge forhandlingene direkte. I slike tilfeller vil en on demand tjeneste være midt i blinken. En slik tjeneste finnes per idag ikke.

 4. Teori / Begrepsavklaring

  Systemet vil ha tre hovedinputkilder. Disse er kameraer, mikrofoner og sekretærer. Hovedkildene leverer bilder, lyd og referater til systemet. Disse har alle utgangspunkt i Stortingssalen, men her kan vi også si at kildene på sett og vis skiller lag. Referatene foreligger i midlertidig versjon på Stortingets internettside stortinget.no dagen etter forhandlingen. Endelig versjon foreligger etter to til tre uker. Lyd- og bildekildene går gjennom ett eller flere koblingsrom samt et produksjonsstudio. Herfra går det lyd- og videooverføringer direkte til NRK og TV2. Vi vurderer hvorvidt vi skal ta tak i kildene hos Stortinget eller NRK. Et viktig anliggende i så henseende er internettforbindelsen. Slik det er nå har NRK bredere linje enn Stortinget og er følgelig å foretrekke for overføring av videostrømmer hit til Høgskolen.

  Stortinget gir kanalen NRK Storting innhold. NRK kaller kanalen en forlengelse av vårt parlamentariske demokrati. Dette er en autmatisert tjeneste uten bemanning i noe ledd, men når det skjer store saker stiller journalister fra nyhetsdivisjonen i NRK opp og kommenterer hendelsene.

  Så vidt vi vet har ikke andre norske TV-kanaler noe tilsvarende NRK Stortinget.

 5. Metode

  For å designe prosjektet vil vi benytte designmetoden Systems Engineering. Det overordna målet med Systems Engineering er å oppnå kompatibilitet, både internt i systemet og eksternt til dets omgivelser. Videre er denne metoden skalerbar. Sannsynligvis vil også bruk av metoden resultere i reduserte kostnader og tidsforbruk ved kooridinering av store prosjekter. Dessuten er metoden velegna for prosjekter der større deler består av å modellere eksiterende komponenter.

  Videre vil sannsynligvis prosjektet basere seg på noen byggeklosser. Disse er MPEG4IP, Darwin Streaming Server, QuickTime Player og Red Hat Linux. MPEG4IP er et verktøy for streaming av lyd og video. Det er standardorientert og fritt for propritære protokoller og andre tillegg. Darwin Streaming Server representerer serverteknologi som tillater streaming av data til klienter over internett. Leveransen skjer ved hjelp av industristandardene Real Time Protocol (RTP) og Real Time Streaming Protocol (RTSP). Darwin Streaming Server er opensource utgaven av QuickTime Streaming Server. QuickTime Player fra Apple har de aller fleste et forhold til. Det samme er tilfelle med Red Hat Linux.

 6. Fremdriftsplan

  Første skritt er av teoretisk administrativ art. Prosjektplan, prosjektbeskrivelse og en teknisk utredning er ting som bør være på plass på et tidlig tidspunkt. Det samme gjelder for busjett. Til sammen utgjør disse første milepæl.

  De neste stega vil så være av mer praktisk art. Etter å ha fått opp en teststrøm av signaler vil det være tid for å se på kringkasting, både sanntid og opptak. Dette vil være andre og tredje milepæl.

  Siste steg av de med mer praktisk tilsnitt vil være synkronisering av referat og video. Dette vil være fjerde milepæl.

  Arbeidet skal naturlig nok rapporteres og ferdigstilling av rapporten vil være siste steg og milepæl. Rapportarbeidet vil foregå parallelt med de andre oppgavene underveis.

- Nils-Odd Solberg (mastergradstudent)

- Børre Ludvigsen (prosjektleder)

Høgskolen i Østfold, IA-Avdelingen


Last modified: Tue May 13 10:35:12 2003