Karaktersystemet - generelle, kvalitative beskrivelser

Utdannings- og forskningsdepartementet (UFD) sendte 10. mai 2004 brev til alle statlige og private
høyere utdanningsinstitusjoner om hvilke prinsipper som skal legges til grunn for bruken av det
nasjonale karaktersystemet på alle studienivå. UFD bad Universitets- og høgskolerådet justere de
generelle, kvalitative beskrivelsene for de enkelte karaktertrinn i bokstavkarakterskalaen med
utgangspunkt i disse prinsippene. UFD departementet har bekreftet at beskrivelsene nå er i
samsvar med grunnprinsippene for bruk av karakterskalaen.

Bokmål

symbol

betegnelse

generell, ikke fagspesifikk beskrivelse av vurderingskriterier

A

fremragende

Fremragende prestasjon som klart utmerker seg. Kandidaten viser svært god vurderingsevne og stor grad av selvstendighet.

B

meget god

Meget god prestasjon. Kandidaten viser meget god vurderingsevne og selvstendighet.

C

god

Jevnt god prestasjon som er tilfredsstillende på de fleste områder. Kandidaten viser god vurderingsevne og selvstendighet på de viktigste områdene.

D

nokså god

En akseptabel prestasjon med noen vesentlige mangler. Kandidaten viser en viss grad av vurderingsevne og selvstendighet.

E

tilstrekkelig

Prestasjonen tilfredsstiller minimumskravene, men heller ikke mer. Kandidaten viser liten vurderingsevne og selvstendighet.

F

ikke bestått

Prestasjon som ikke tilfredsstiller de faglige minimumskravene. Kandidaten viser både manglende vurderingsevne og selvstendighet.

 Nynorsk

symbol

nemning

generell, ikkje fagspesifikk omtale av vurderingskriterium

A

framifrå

Framifrå prestasjon som skil seg klart ut. Kandidaten syner særs god vurderingsevne og stor grad av sjølvstende.

B

mykje god

Mykje god prestasjon. Kandidaten syner mykje god vurderingsevne og sjølvstende.

C

god

Jamt god prestasjon som er tilfredsstillandedei fleste områda. Kandidaten syner god vurderingsevne og sjølvstendedei viktigaste områda.

D

nokså god

Akseptabel prestasjon med nokre vesentlege manglar. Kandidaten syner ein viss grad av vurderingsevne og sjølvstende.

E

tilstrekkeleg

Prestasjonen tilfredsstiller minimumskrava, men heller ikkje meir. Kandidaten syner lita vurderingsevne og lite sjølvstende.

F

ikkje greidd

Prestasjon som ikkje tilfredsstiller dei faglege minimumskrava. Kandidaten syner både manglande vurderingsevne og sjølvstende.

Engelsk

symbol

description

General, qualitative description of valuation criteria

A

Excellent

An excellent performance, clearly outstanding. The candidate demonstrates excellent judgement and a high degree of independent thinking.

B

Very good

A very good performance. The candidate demonstrates sound judgement and a very good degree of independent thinking.

C

Good

A good performance in most areas. The candidate demonstrates a reasonable degree of judgement and independent thinking in the most important areas.

D

Satisfactory

A satisfactory performance, but with significant shortcomings. The candidate demonstrates a limited degree of judgement and independent thinking.

E

Sufficient

A performance that meets the minimum criteria, but no more. The candidate demonstrates a very limited degree of judgement and independent thinking.

F

Fail

A performance that does not meet the minimum academic criteria. The candidate demonstrates an absence of both judgement and independent thinking.

______________________________________________________
© Universitets- og høgskolerådet, 6. august 2004