STUDIOFAG (ITM10709)

Emnebeskrivelse Studenter Ressurser

Studiofag

Studiofag er et arbeidskurs hvor studentene samles for å lage en serie produksjoner i fellesskap. Studio er til for å dele kunnskap, ferdigheter og erfaring. Faglærer er tilstede for å gi råd og veiledning samt kortere forelesninger og instruksjon for større eller mindre grupper der dette måtte være nødvendig.

Studiofag som undervisningsform har sin opprindelse i arkitektur- og kunstfagene og baserer seg på fordelene i felles deling av kunnskap og kreativitet ved samtidig tilstedeværelse og samarbeid. Det er derfor viktig at studentene tar fordel av læringsfelleskapet til gjensidig utfordring, kritikk og utvikling.

Kursets mål og resultater hviler i all hovedsak på studentenes egne prestasjoner og ytelser og vil bli vurdert deretter.

Tid og sted: Onsdager 0900-1500, Rom D1-055/056

Mål

Kurset skal bidra til forståelse av formidling, design og programmering innen for digitale medier samt hvordan informasjonssystemer utvikles og beskrives. Det skal også gi en forståelse av etterrettelighet i informasjonsformidling samt egen og andres opphavsrett.

Studiofaget skal bidra til å trene opp ferdigheter i planlegging og produksjon, selvstendig arbeid i felleskap, klare og tydelige uttrykksmåter såvel skriftlig som muntlig.

Organisering

Prosjektering og gjennomføring av produksjoner i digitale medier er avhengig av god planlegging, eksperimentering og testing av alternativer, og fornuftig tidsdisposisjon for endelig produkt.

 • Arbeidsgrupper
  Studentene organiserer seg i grupper á 5-7 personer med en leder og en sekretær. Disse kan være faste, eller veksle fra prosjekt til prosjekt. Gruppene definerer selv hvilke oppgaver leder/sekretær skal ha. Dette dokumenteres sammen med liste over gruppens medlemmer på skretærens websider for hvert prosjekt.
 • Det påhviler studentene selv å søke råd hos medstudenter og faglærer.
 • Gruppene ber om undervisning etter behov.
 • Det skal søkes og dokumenteres 14-daglig veiledning for hver gruppe.

Ytelser

I løpet av kurset skal det utvikles 4 arbeidsprosjekter som gjennomføres individuelt:

 • Faglig nettsted
  Hver student skal lage et velorganisert nettsted på ask.hiof.no hvor det settes av mapper for hvert kurs med undermapper for arbeidsprosjekter og oppgaver.
  Websidene være statiske og skal bestå av egen-skrevet HTML-kode, ikke laget med et grafisk hjelpeprogram.
  Innlevering senest uke 36
 • Etterrettelig skriving
  Hver student skal skrive en faglig begrunnet og referert artikkel på minst 1500 ord ekslusive fotnoter, referanser og bibliografi, som beskriver og analyserer et informasjonsbasert system. (Faglærer er behjelpelig med valg av tema.) Artikkelen skal være faglig, ikke populærvitenskaplig eller journalistisk av natur og referanser skal være basert på publiserte artikler og eller bøker, ikke nettsider.
  Innlevering senest uke 39
 • Multimedia
  En multimedia presentasjon i anledning høstens valg. Innhold kan f.eks. være: "Hvorfor stemme i lokalvalg", "Stem på parti X", "Resultat av valget i X kommune", "Rikspolitikeres rolle i lokalvalg", "Minoriteters deltagelse", el.l..
  Innlevering senest uke 42
 • Eksperimentering
  Studenten lager selv oppgave, tema, innhold og formidlingsform.
  Innlevering senest uke 46

Betingelser

Følgende betingelser gjelder for deltagelse i kurset og adgang til vurdering:

 • Formelt arbeidskrav: 80% tilstedeværelse for påmelding til "eksamen". (Gyldig fravær er dokumentert sykdom, dødsfall eller force majeure.)
 • Innlevering når som helst og senest til dato
  Alle 4 arbeidsoppgaver skal innlevers på studentens eget nettsted på ask.hiof.no og linkes tydelig slik at det er lett å finne frem fra hovedsiden.
  Førsteårsstudenter stiller med sterkt varierende forhåndskunnskaper og ferdigheter. Prosjektene kan derfor innleveres når som helst, men senest til angitt dato. Studenter som opplever enkelte av oppgavene som enkle i forhold til eget kompetansenivå oppfordres til å eksperimentere og å fordype seg i oppgavens utfordringer, eventuelt å lever tidlig og gå videre til neste oppgave.
 • Åpne formater
  Alle oppgaver skal leveres i dataformater etter åpne standarder definert i DIFIs Referansekatalog for IT-standarder i offentlig sektor (Andre formater blir ikke vurdert.)
 • Opphavsrett
  Egen såvel som andres opphavsrett skal respekteres. Alle innlevering skal påføres oppgavens navn og tilhørighet, studentens navn, sted og dato. Alt materiale som ikke er studentens eget forfatterskap skal refereres og kunn brukes etter gjeldene lov om åndsverk.
 • Presentasjon og kritikk
  En hver student skal være klar til å presentere sitt prosjekt og motta kritikk på oppfordring. Alle studenter skal presentere minst ett prosjekt i løpet av sememsteret.
 • Individuell veiledning
  kan søkes når som helst hos faglærer som avtaler tid pr. epost.
 • Evaluering
  Kurset evalueres ved midtsemester og avslutning. Evalueringer tas opp til diskusjon av tillitsvalgte og faglærer for eventuelle endringer i kurset.
 • Vurdering
  Vurdering skjer ved karaktersetting av mappeinnlevering inneholdene alle fire arbeidsprosjekter. Innholdet kan forbedres frem til innleveringsdato som publiseres på eksamensplan.

Ukentlige spørs- og gjøremål

 • Har dere praktiske problemer?
 • Hvem trenger undervisning i hva?
 • Hvem ønsker veiledning?
 • Dagens presentasjoner

Kursevaluering 2011


BJL - Last modified: Mon Jan 30 11:26:38 2012