FORDYPNINGSEMNE (ITM30307)

Emnebeskrivelse Studenter Ressurser

Fordypningsemne

I dette kurset forventes studenten å fordype seg i et emne ved forskning i kilder (bøker og vitenskapelige artikler om historie, teori og praksis), analyse av eksempler og egen eksperimentering og praksis.

Mål skal blandt annet være tilegnelse av kunnskap om og forståelse av forskning og fordypning i eget fag, informasjonsinnhenting, analyse og formidling og kjennskap og erfaring i faglig etikk.

I tillegg skal kurset forstærke studentens ferdigheter i planlegging og produksjon av et omfattende forskningsprosjekt, selvstendig arbeide over lengre tid, å søke og avtale regelmessig veiledning på eget initiativ, uttrykke seg klart og tydelig gjennom strukturert skriving, gjennomføring av velforberedte muntlig presentasjoner som forsvarer eget arbeid i debatt og å beherske velfunderte referansemetoder.

Organisering

Kurset gjennomføres som selvstudium med fastsatte samlinger og veiledning. Tid og sted etter nærmere innkalling. Studenten tar selv initiativ til veiledning.

Gjennomføring

Emnet skal være valgt i samarbeid med og godkjent av kursansvarlig innen slutten av uke 2 i kurset. Det skal leveres et abstrakt (en kort beskrivelse av emnet med dets problemstilling) innen uke 4.

Det skal leveres en rapport i vitenskapelig, referert form, eller en tilsvarende dokumentasjon av fordypningen. Rapportens omfang og form er avhengig av fordypningsemnets tema og avtales med veileder. Dokumentasjonen skal uansett inneholde en skriftlig, teoretisk, historisk, beskrivende, analytisk og konkluderende del i tillegg til eventelle eksempler av eksperimenter, forsøk, demonstrasjoner, installasjoner og praksis. (Generelt skal omfanget være minst 6000 ord.)

Første utkast av rapport og bilag skal innleveres 3 uker før kursavslutning og endelig rapport levers ved semesterets slutt.

Wikipedia kan brukes som hjelp for oversikt og mulig inngang til referanser, men ikke som kilde eller referanse i seg selv.

Det skal, en gang i løpet av kurset, fremføres en muntlig (og om nødvendig, illustrert) 15 - 20 minutters presentasjon av emne på det stadiet det måtte befinne seg.

Veiledning

Dersom ikke kursansvarlig kan være veileder for det valgte emne, skal studenten selv finne frem til en egnet veileder. Veileder skal IKKE være undervisenede i emnet, men gi råd om retning, valg av referanser, vurdere fordypningens niva samt å delta i endelig evaluering.

Ytelser

Alle leveranser skal finnes på studentens websider ved HiØ. Det skal føres ukentlig arbeidlogg som publiseres på samme sted.

  • Godkjenning av valgt emne: uke 35
  • Innlevering av abstrakt: uke 37
  • Innlevering av første utkast: 47
  • Innlevering av endlig rapport: 50

Vurdering

Det gis karakter A - F basert på en helhetsvurdering av artikkel og presentasjon. (Karakterskala her)

Studenter

Studentene sender meg beskjed pr. epost om at de er påmeldt kurset og skal gjennomføre. Liste av kursdeltagere under, med link til hver students side for kurset.

Liste over studenter

Kursevaluering

Forslag til emner:

Listen er ikke uttømmende, men gir en oversikt over mulige mener.

- Photography (Technical)
- Photography (Film)
- Photography (theoretical)
- Lomography, Minoxgraphy
- Computing (programming, Information theory, history)
- The Museum
- Make old formats work
- Epistmology
- Air traffic control
- Geopositioning
- Digital archiving
- Remote sensing
- Remote control
- media streaming
- Microcontrollers
- Film production
- Logistics
- Economy planning and control
- Copyright, intellectual property rights
- Social media
- Media history
- Open standards
- The arts
- Scenography
- Design (digital and other)


BJL - Last modified: Mon Jan 30 13:22:24 2012