Nantes 2007
[Previous] [Next]

"Please vote [for] Sego[lene Royale]"

[Previous] [Next]

© Børre Ludvigsen, 2007 Last modified: Mon Aug 6 15:53:13 2007